👗 ਕੱਪੜੇ ਹੋਗੇ ਛੋਟੇ
🙈 ਸ਼ਰਮ ਕਿਥੋ ਆਵੇ
🍞 ਰੋਟੀ ਹੋ ਗੲੀ ਬਰੈਡ
💪 ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
🌺 ਫੁੱਲ ਹੋ ਗੲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ
♨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋ ਅਾਵੇ
👸 ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ
👸🏿 ਰੂਪ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
😃 ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗੲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ
📚 ਪੜ੍ਹਾੲੀ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
🍱 ਰੋਟੀ ਹੋ ਗੲੀ ਹੋਟਲਾ ਤੇ
✊ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
📺 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗੲੇ ਕੇਬਲ ਦੇ
🙏 ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋ ਅਾਵੇ
💵 ਅਾਦਮੀ ਹੋ ਗੲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ
🙉 ਦਇਆ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
🏭 ਧੰਦੇ ਹੋ ਗੲੇ ੳੁੱਚੇ
🎄 ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
🔐 ਤਾਲੇ ਹੋ ਗੲੇ ਪਾਸਵਰਡ
🎁 ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
👳 ਭਗਤ ਹੋ ਗੲੇ ਸਵਾਰਥੀ
👤 ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇ
👫 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗੲੇ what's App ਤੇ
💃🏃 ਮਿਲਣ ਕਿੱਥੋ ਕੋਈ ਆਵੇ....???
😂😳😏😔🙏

Create a poster for this message
Visits: 60