ਜਾਮਣ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਨੀ ਪੀਂਘ ਪਾਈਦੀ
ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂਓ ਰੇਸ ਲਾਈਦੀ
ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰ ਠੱਲ੍ਹੀਏ
ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੀਟ ਮੱਲੀਏ
ਇੱਜਤਾਂ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੀਏ
ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲ਼ਾਈਏ ਨਾ
ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਈਏ ਨਾਂ

Create a poster for this message
Visits: 49