ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ birthday ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ iphone , ipad , apple watch ਦੇਣੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋ.. 😂

Create a poster for this message
Visits: 903
Download Our Android App