ਬੇਸ਼ਕ ਸੋਹਣੀਏ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਆ,
ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਆਸ਼ਕੀ ਕੀਤੇ ਦਾ..🤗

Create a poster for this message
Visits: 213
Download Our Android App