ਓ ਜਣੀ ਖਣੀ ਦੇ 🌳ਭਾਗਾਂ ਚ੍ ਸਾਡਾ 🌷rose ਨੀ 23 ☝🏻ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ 😋propose ਨੀ..

Create a poster for this message
Visits: 257
Download Our Android App