ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਂ,
ਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇਂਗੀ..!

Create a poster for this message
Visits: 349
Download Our Android App