ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।

Create a poster for this message
Visits: 143
Download Our Android App