ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਐ ਹਜੇ
ਹਾਦਸੇ ਤਮਾਮ ਹੋਣਗੇ.

Create a poster for this message
Visits: 143
Download Our Android App