ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਐ ਹਜੇ
ਹਾਦਸੇ ਤਮਾਮ ਹੋਣਗੇ.

Create a poster for this message
Visits: 179
Download Our Android App