ਬਣਦੀ ਏ ਥੋੜਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਗੜੀ ਬਥੇਰੇਆ ਨਾਲ,
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੀ ਰਿਹਾ ਦੋਗਲਿਆ ਚੇਹਰਿਆਂ ਨਾਲ..🎭

Create a poster for this message
Visits: 171
Download Our Android App