ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਓ ਹੁੰਦਾ,,
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂਓ ਹੁੰਦਾ...

Create a poster for this message
Visits: 153
Download Our Android App