ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਥੇ ਜਿਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜਤ ਦਿੱਤੀ
ਉਹਨੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ

Create a poster for this message
Visits: 102
Download Our Android App