ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ'"
ਤੂੰ 3600 ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੌਰੀ ਬਣਦੀਂ"""""

Create a poster for this message
Visits: 206
Download Our Android App