ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਏਵੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਆ
ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਹਿਸਤ 💪ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ sAdA ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ.....:

Create a poster for this message
Visits: 185
Download Our Android App