ਜਣੀ ਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਦਿੰਦੀ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਫੜੀਏ ਨਾ.
. ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਬਥੇਰਾ,
ਓਏ ਅਸੀਂ ਐਰੀ ਗੈਰੀ ਤੇ ਮਰੀਏ ਨਾ !

Create a poster for this message
Visits: 158
Download Our Android App