ਕਦੀ ਨਿਭਦੇ ਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰਾ
ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬੈਂਦਾ ਹੈ..!!

Create a poster for this message
Visits: 220
Download Our Android App