ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਰੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਜਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ

Description:Punjabi Long messages and Punjabi Stories wallpaper