ਉੜਨੇ ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਉੜੇਗੀ
ਜਬ ਹਵਾ ਰੁਕੇਗੀ ਤਬ ਜਮੀਨ ਪਰ ਗਿਰੇਗੀ

Description:punjabi ghaint status