ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਚ,
ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਚ,
ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਚ,
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ,
ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਚ,
ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ GOOD NIGHT

Create a poster for this message
Visits: 311
Download Our Android App