ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਾਂ

Create a poster for this message
Visits: 265
Download Our Android App