ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ DESERVE ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ...

Create a poster for this message
Visits: 536
Download Our Android App