ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ.
ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕੇਵਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਨਹੀਂ.!!

Create a poster for this message
Visits: 281
Download Our Android App