ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Create a poster for this message
Visits: 196
Download Our Android App