ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਫੇਲ ਹਾਂ ਮੈਂ.
ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਯਾਰ ਕਮਾਉਂਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.!!

Create a poster for this message
Visits: 164
Download Our Android App