ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..
ਸਦਾ ਓਹਦੇ ਹਾਸੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..

Create a poster for this message
Visits: 772
Download Our Android App