ਜੋ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ.!!

Create a poster for this message
Visits: 129
Download Our Android App