Quickly search here what you are looking for


ਬਾਰਿਸੋ ਮੇ ਭੀਗਨਾ 💕💕 ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤੇ ਹੋ ਗਈ
ਕੱਪੜੋ ਕੀ ਕੀਮਤੇ ਮਸਤੀ ਸੇ ਕਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ 💕💕

Create a poster for this message
Visits: 293