ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਜਾ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਦੇ
ਦਿਨ ਰੱਖਦੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਈ ਜਾਂਦਾ ਏ

Create a poster for this message
Visits: 350
Download Our Android App