ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਏ ਸੋਹਣਾ
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰੋਣਾ ਹੈ

Create a poster for this message
Visits: 260
Download Our Android App