ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਤੇਰਾ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਜੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਏਗੀ ਭੈਣੇ

Create a poster for this message
Visits: 228
Download Our Android App