ਜੇ ਬੀਜ਼ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Create a poster for this message
Visits: 164
Download Our Android App