ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ

Create a poster for this message
Visits: 191
Download Our Android App