ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰੋ

Create a poster for this message
Visits: 166
Download Our Android App