ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨੀ ਲੱਗਦੀ

Create a poster for this message
Visits: 142
Download Our Android App