ਕਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ
ਮਿਲਣਗੀਆ ਖੁਸੀਆ
ਜੋ ਤੁਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

Create a poster for this message
Visits: 130
Download Our Android App