ਦਿਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਣਾ
ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ

Create a poster for this message
Visits: 158
Download Our Android App