ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ 👬 ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ..
ਜਨਮ 🎂 ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਘੈਂਟ ਯਾਰ..👬

Create a poster for this message
Visits: 2865
Download Our Android App