ਕਹਿੰਦੀ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ” ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਕਰ”,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਸਾਰੀ 🤦‍ ਉਮਰ ਰੋਵੇਂਗੀ ” ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ “

Create a poster for this message
Visits: 382
Download Our Android App