ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ 🙆 ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ,
ਜਦੋ ਯਾਰ ਗਲੀ ਚੋ ਲੰਗਦੇ ਸੀ..🏍

Create a poster for this message
Visits: 232
Download Our Android App