ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੱਸ ✌️ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਂ,
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ 🕺Style ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ Smile..👧

Create a poster for this message
Visits: 238
Download Our Android App