ਸੁਖ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮਿਲਦੇ,
ਸੁਖ ਤਕਦੀਰਾ ਦੇ ਸੱਜਣਾ..!

Create a poster for this message
Visits: 228
Download Our Android App