ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

Create a poster for this message
Visits: 299
Download Our Android App