ਉਹ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ
ਜਿਉਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ
ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵਰਸੇ ..

Create a poster for this message
Visits: 341
Download Our Android App