ਚਰਖਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਕਦੇ ਤੰਦ ਨਾ ਟੁੱਟੇ
ਜਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

Create a poster for this message
Visits: 70
Download Our Android App