ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ,ਯਕੀਨ ਖਾਸ ਤੇ
ਨਫਰਤ ਮਿੱਟੀ ਚ, ਆਸ ਕਰਤਾਰ ਤੇ

Create a poster for this message
Visits: 121
Download Our Android App