ਬੀਬਾ 👧 ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋ 👎 ਕਰਲੇਗੀ
ਅਸੀ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕਿ ਘਰੇ 🏡 ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਅਾਂ...

Create a poster for this message
Visits: 188
Download Our Android App