ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਰੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

Create a poster for this message
Visits: 242
Download Our Android App