ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Create a poster for this message
Visits: 248
Download Our Android App