ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਓ ।

Create a poster for this message
Visits: 212
Download Our Android App