ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ,
ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

Create a poster for this message
Visits: 345
Download Our Android App