ਤੇਰੇ ਜੱਟੀਏ ਹੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਚ ਜੂ ਮੁੰਡਾ ਗੰਨਿਆਂ ਤੋ ਬਣੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਗਾ

Create a poster for this message
Visits: 163
Download Our Android App